WT2 – Noise pollution 2

 

Some people think that there should be some strict controls about noise. Others think that they could just make as much noise as they want. Discuss both views and give your opinion.

Body 1

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

There are understandable reasons why + paraphrasing đề bài

Idea 1

Ô nhiễm tiếng ồn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân như thế nào?

Clarify

Vì sao tiếng ồn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người dân?

Idea 2

Ô nhiễm tiếng ồn có thể ảnh hưởng đến công việc và học tập của cá nhân như thế nào?

Clarify

Cho ví dụ minh họa.