WT2 – Parenting courses 4

 

New parents should attend parenting courses to ensure the growth of their children. To what extent do you agree or disagree?

Body 2

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

Idea 1

Thay vì tham gia các lớp học làm ba mẹ, các cặp đôi trẻ có thể học chăm sóc trẻ em như thế nào?

Clarify

Idea 2

Vấn đề của nhiều ba mẹ ngày nay là gì?

Clarify

Vấn đề này khiến họ có khuynh hướng chăm sóc con như thế nào?