WT2 – Using mobile phone 2

 

Anyone can use a mobile phone to answer/make work calls or home calls at any place 7 days a week. Do you think this development has more positive effects or negative effects on the individual and society?

Body 1

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

There are considerable benefits of + xu hướng Ving

Idea 1

Sử dụng điện thoại di động liên lạc với gia đình mang lại lợi ích gì?

Clarify

Minh họa bằng ví dụ của người thân trong gia đình.

Idea 2

Sử dụng điện thoại di động trong công việc mang lại lợi ích gì?

Clarify

Điều này giúp ích gì cho công việc?

Idea 3

Điện thoại di động có vai trò đặc biệt gì trong những tình huống khẩn cấp?

Clarify

Minh họa bằng ví dụ.