WT2 – Watching TV 2

 

Studies have suggested that nowadays children watch much more television than they did in the past and spend less time on active or creative things. What are the reasons for this and what measures should be taken to encourage children to spend more time on active or creative things?

Body 1

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

Idea 1

Tại sao nhiều ba mẹ ngày nay có khuynh hướng giữ con ở nhà, không cho ra ngoài chơi?

Clarify

Điều này liên quan gì đến việc trẻ em xem TV nhiều?

Idea 2

Ba mẹ ngày nay có nhiều thời gian cho con cái không? Vì sao?

Clarify

Điều này dẫn đến vấn đề gì?