WT2 – Watching TV 4

 

Studies have suggested that nowadays children watch much more television than they did in the past and spend less time on active or creative things. What are the reasons for this and what measures should be taken to encourage children to spend more time on active or creative things?

Body 2

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

Idea 1

Ba mẹ nên làm gì để truyền cảm hứng cho con tham gia các hoạt động thể chất nhiều hơn?

Clarify

Cho ví dụ minh họa.

Idea 2

Nhà trường có thể làm gì để tạo điều kiện cho trẻ em tham gia các hoạt động sáng tạo nhiều hơn?

Clarify