WT1 – International tourism 5

 

The table shows statistics about the top five countries for international tourism in 2012 and 2013.

Bố cục 1 bài WT1 gồm: 1 opening, 1 overview và 2 đến 3 body

4. Thân bài 2

Chia thân bài

1. number of tourists

2. tourist spending

Khung

1- the figure for people visiting (1)
2- the number of tourists making a trip to (1)

1- the figure for tourist spending in (1)
2- the revenue of international tourism of (1)

 

Nhìn biểu đồ phân tích

2012

2012 - 2013