WT2 – Cost of living 4

 

In many countries, the cost of living is rising. What effects do higher prices have on individuals and society? And what are better ways for people to deal with the high cost?

Body 2

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

Idea 1

Làm cách nào để khuyến khích người dân chi tiêu hợp lý hơn khi mua sắm?

Clarify

Cho ví dụ

Idea 2

Chính quyền có thể làm gì để tạo ra nhiều cơ hội công việc cho người dân?

Clarify