WT2 – Crime education 4

 

Some people who have been in prison become good citizens later. Some people think that having these people to give a talk to school students is the best way to tell them about the dangers of committing a crime. Do you agree or disagree?

Body 2

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

Idea 1

Ba mẹ nên khuyến khích con làm gì?

Clarify

Điều này có lợi gì cho học sinh?

Idea 2

Ngoài cựu tù nhân, nhà trường có thể mời ai giáo dục về tội phạm cho học sinh?

Clarify

Tại sao?