WT2 – Studying higher education 2

 

More and more people choose to move to other countries to study higher education. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

Body 1

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

There are considerable benefits of + xu hướng Ving

Idea 1

Trường đại học nước ngoài có thể cung cấp điều gì cho học sinh?

Clarify

Những điều ấy có lợi gì cho học sinh?

Idea 2

Sống và học tập ở nước ngoài sẽ thay đổi học sinh ra sao?

Clarify

Tại sao?

Idea 3

Xu hướng ngày càng nhiều học sinh muốn học đại học nước ngoài sẽ mang lại điều gì cho quê hương của học sinh? 

Clarify

Điều này có lợi gì cho quê hương của học sinh?