Luyện nói IELTS trong rừng chủ đề Daily routine | DAY 10 | 10 DAYS IELTS Speaking Challenge

Như vậy là mình đã hoàn thành thử thách tự học IELTS Speaking trong 10 ngày, hành trình này thật sự không dễ dàng chút nào, mình đã sử dụng ứng dụng ghi chú Notion và Web-app AI tự lập trình để đi qua 10 chủ đề, luyện tập ở … Xem chi tiết