[Writing Task 1] – Line – Phương tiện đi lại của người đi làm tại Anh (Band 8.0)

 

The graph shows the average number of UK commuters traveling each day by car, bus and train between 1970 and 2030.

 

Phân tích

– Đơn vị: million commuters (người đi làm)

– Danh mục: means of transport (car, bus and train)

 

Chuẩn bị chủ ngữ

– the figure for people commuting to work by (tên phương tiện) in the UK

– the number of rail/ bus passengers (riêng car sẽ là the number of workers driving to work)

 

Bố cục

1. Mở bài + tổng quan số liệu (số liệu lớn, số liệu tăng, số liệu giảm)

2. Số liệu lớn (car)

3. Số liệu nhỏ hơn (bus and train)

 

Report

The line graph illustrates the figures for people commuting to work by three means of transport, in the UK, from 1970 to 2030. Overall, cars are by far the most popular means of transport for UK commuters over the given period. In addition, the numbers of rail passengers and workers driving to work steadily increase, whereas there is a gradual fall in the figure for people commuting to work by bus in the UK.

 

Looking at the cars’ figure, in 1970, about 5 million UK commuters drove cars to work. By 2000, this figure saw a steady rise to around 7 million people before remaining stable over the next decade. In 2030, the number of workers driving to work is estimated to reach 9 million people.

 

Turning to the other means of transport, in 1970, there were 2 million rail passengers, which was half of the number of bus passengers. By 2010, while the number of commuters going to work by train witnessed a rise to 3 million people, there was a drop of 0.5 million people in the figure for bus passengers. By 2030, it is estimated that the number of rail passengers will continue to fall to under 3 million people, and be overtaken by the figure for employees going to work by bus, which is predicted to reach about 5 million people by 2030.

 

Written by Quang Sang

Band 8.0 (rated by ieltsanswers.com)

 

Dịch đại ý:

Biểu đồ đường minh họa số liệu về số người đi làm bằng ba phương tiện giao thông, ở Vương quốc Anh, từ năm 1970 đến năm 2030. Nhìn chung, ô tô cho đến nay là phương tiện giao thông phổ biến nhất đối với người đi làm ở Vương quốc Anh trong khoảng thời gian được đề cập. Ngoài ra, số lượng hành khách đường sắt và công nhân lái xe đi làm tăng đều đặn, trong khi số người đi làm bằng xe buýt ở Anh giảm dần.

 

Nhìn vào con số của ô tô, vào năm 1970, khoảng 5 triệu người đi làm ở Anh đã lái ô tô đi làm. Đến năm 2000, con số này chứng kiến ​​sự gia tăng ổn định lên khoảng 7 triệu người trước khi duy trì ổn định trong thập kỷ tiếp theo. Năm 2030, số lượng công nhân lái xe đi làm ước đạt 9 triệu người.

 

Chuyển sang các phương tiện giao thông khác, năm 1970, có 2 triệu lượt hành khách đường sắt, bằng một nửa số lượng hành khách đi xe buýt. Đến năm 2010, trong khi số lượng hành khách đi làm bằng tàu hỏa tăng lên 3 triệu người, thì con số này đối với hành khách đi xe buýt đã giảm 0,5 triệu người. Đến năm 2030, ước tính số lượng hành khách đi đường sắt sẽ tiếp tục giảm xuống dưới 3 triệu người và bị vượt qua bởi con số nhân viên đi làm bằng xe buýt, dự đoán sẽ đạt khoảng 5 triệu người vào năm 2030.

 

Leave a Comment