[Writing Task 1] – Bar – Tỉ lệ nam và nữ giáo viên 6 cấp học tại Vương Quốc Anh

 

The chart shows the percentage of male and female teachers in six different types of educational setting in the UK in 2010.

 

Phân tích

– Đơn vị: percent

– Danh mục: genders, educational settings

 

Chuẩn bị chủ ngữ

– the figure for men/women teaching in (cấp học)

– the percentage/ proportion/ rate of male/ female teachers working in (cấp học)

 

Bố cục

1. Mở bài + tổng quan số liệu (tương quan giữa hai giới tính)

2. nữ > nam

3. nữ = nam

4. nữ < nam

 

Report

The bar graph compares the figures for men and women teaching in six educational levels, in the UK, in 2009. Overall, the rates of female teachers were higher than males in nursery, primary and secondary schools, while the equivalent figures for private training institutes and universities reversed. Colleges were the only educational level having the same rate between two genders.

 

Looking at the three lower educational levels, the percentages of female teachers dominated in nursery and primary schools, at 95% and 90%, respectively, while the figures for men accounted for only 5% in nursery schools and 10% in primary schools. In addition, the rates of women and men teaching in secondary schools made up about 55% and 45%, respectively.

 

Turning to the other levels, colleges had the same proportion of male and female teachers, at 50%. The rate of men teaching in private training institutes stood at about 58%, while the figure for women was 16% lower. In addition, universities had 70% of male teachers, while the figure for females was half of that.

 

Written by Quang Sang

 

Dịch đại ý:

Biểu đồ cột so sánh số liệu về nam và nữ giảng dạy ở sáu cấp học, ở Anh, vào năm 2009. Nhìn chung, tỷ lệ giáo viên nữ cao hơn nam giới ở các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học, trong khi con số tương đương ở các viện đào tạo tư nhân và các trường đại học ngược lại. Các trường cao đẳng là cấp học duy nhất có cùng tỷ lệ giữa hai giới tính.

 

Nhìn vào ba cấp học thấp hơn, tỷ lệ giáo viên nữ chiếm ưu thế ở các trường mẫu giáo và tiểu học, lần lượt là 95% và 90%, trong khi con số này ở nam giới chỉ chiếm 5% ở các trường mẫu giáo và 10% ở các trường tiểu học. Ngoài ra, tỷ lệ nữ và nam giảng dạy ở các trường trung học cơ sở lần lượt chiếm khoảng 55% và 45%.


Chuyển sang các cấp học khác, các trường cao đẳng có tỷ lệ giáo viên nam và nữ tương đương nhau, ở mức 50%. Tỷ lệ nam giới giảng dạy trong các cơ sở đào tạo tư nhân ở mức khoảng 58%, trong khi con số này ở nữ giới thấp hơn 16%. Ngoài ra, các trường đại học có 70% giáo viên nam, trong khi con số này ở nữ là một nửa.

 

Leave a Comment