[Writing Task 1] – Bar – Số liệu gọi điện thoại tại Phần Lan

 

The chart shows the total number of minutes (in millions) of telephone calls in Finland, divided into three categories, from 1995 – 2004.

 

Phân tích

– Đơn vị: million minutes

– Danh mục: telephone calls

 

Chuẩn bị chủ ngữ

– the figure for (loại cuộc gọi)

– the number of minutes people spent on using (loại cuộc gọi)

 

Bố cục

1. Mở bài + tổng quan số liệu (số liệu lớn, số liệu tăng, số liệu giảm)

2. Số liệu lớn

3. Số liệu nhỏ hơn

 

Report

The bar graph compares the figures for three different kinds of telephone calls in Finland between 1995 and 2004. Overall, local landlines were favored the most, while the figures for national and international landlines, and mobiles were lower.

 

Looking at the highest category, in 1995, people in Finland spent 12000 million minutes making local landline calls. This figure steadily increased to the peak of 17000 million minutes in 2001 before gradually dropping to 12000 million minutes over the next three years.

 

Turning to the other category, in 1995, the number of minutes people in Finland spent on using national and international landlines stood at 6000 million minutes, while mobile phone calls were rarely made and the figure for this kind of telephone calls was only about 250 million minutes. From 1995 to 2002, there was a gradual rise to 10000 million minutes in the figure for national and international landlines and then it rose very slightly to about 10500 million minutes in 2004. In addition, mobile phone calls saw a dramatic growth to approximately 10000 million minutes in 2004.

 

Written by Quang Sang

 

Dịch đại ý:

Biểu đồ cột so sánh số liệu cho ba loại cuộc gọi điện thoại khác nhau ở Phần Lan từ năm 1995 đến năm 2004. Nhìn chung, điện thoại cố định địa phương được ưa chuộng nhất, trong khi số liệu về điện thoại cố định trong nước và quốc tế và điện thoại di động thấp hơn.

 

Nhìn vào danh mục cao nhất, vào năm 1995, người dân ở Phần Lan đã dành 12000 triệu phút để thực hiện các cuộc gọi điện thoại cố định nội hạt. Con số này tăng đều đặn lên đỉnh 17000 triệu phút vào năm 2001 trước khi giảm dần xuống 12000 triệu phút trong 3 năm tiếp theo.

 

Chuyển sang các loại còn lại, vào năm 1995, số phút mà người dân Phần Lan dành để sử dụng điện thoại cố định trong nước và quốc tế là 6000 triệu phút, trong khi các cuộc gọi điện thoại di động hiếm khi được thực hiện và con số cho loại cuộc gọi này chỉ khoảng 250 triệu. phút. Từ năm 1995 đến năm 2002, con số cho điện thoại cố định trong nước và quốc tế tăng dần lên 10000 triệu phút và sau đó tăng rất nhẹ lên khoảng 10500 triệu phút vào năm 2004. Ngoài ra, các cuộc gọi điện thoại di động tăng mạnh lên khoảng 10000 triệu phút vào năm 2004.

Leave a Comment