[Writing Task 1] – Line – Số liệu thiết bị điện và số giờ làm việc nhà

 

The charts show the changes in ownership of electrical appliances and amount of time spent doing housework in households in one country between 1920 and 2019.

 

Phân tích

– Đơn vị: percent, hours per week

– Danh mục: electrical appliances, hours of housework

 

Chuẩn bị chủ ngữ

– the figure for houses equipped with (tên thiết bị)

– the percentage/ proportion/ rate of households owning (tên thiết bị)

 

– the figure for household chores done manually

– the number of hours people spent on doing household chores

 

Bố cục

1. Mở bài + tổng quan số liệu (số liệu tăng, số liệu giảm)

2. Số liệu thiết bị điện

3. Số liệu giờ làm việc nhà

 

Report

The first chart compares the figures for houses equipped with three kinds of labor-saving devices, and the second chart shows the number of hours people in a country spent on doing household chores from 1920 to 2019. Overall, people tended to use labor-saving devices more and spent less time on doing household chores.

 

Looking at the first chart, in 1920, the percentage of households owning a washer stood at 40%. This figure steadily rose to 70% over the next 40 years before slightly dropping by 5% in 1980. From 1980 to 2019, the rate for houses equipped with a washer gradually increased to 75%. Regarding vacuum cleaners, in 1920, there were 30% of households owning this device. From 1920 to 2000, this figure steadily rose to 100% and remained stable over the next 19 years. In addition, in 1920, no one had a fridge in their house. After 60 years, this device was installed in every household and this stayed unchanged from 1980 to 2019.

 

Turning to the second chart, in 1920, the number of hours people spent on doing household chores per week was 50 hours. This figure saw a gradual drop to 15 hours in 1980 and remained stable over the next 20 years. In 2019, people only spent 10 hours a week doing household chores.

 

Written by Quang Sang

 

Dịch đại ý:

Biểu đồ đầu tiên so sánh số liệu về những ngôi nhà được trang bị ba loại thiết bị tiết kiệm lao động và biểu đồ thứ hai cho thấy số giờ người dân ở một quốc gia dành để làm việc nhà từ năm 1920 đến năm 2019. Nhìn chung, mọi người có xu hướng sử dụng thiết bị tiết kiệm lao động nhiều hơn và dành ít thời gian để làm việc nhà theo cách thủ công.

 

Nhìn vào biểu đồ đầu tiên, vào năm 1920, tỷ lệ hộ gia đình sở hữu máy giặt là 40%. Con số này tăng đều đặn lên 70% trong 40 năm tiếp theo trước khi giảm nhẹ 5% vào năm 1980. Từ năm 1980 đến năm 2019, tỷ lệ các ngôi nhà được trang bị máy giặt tăng dần lên 75%. Về máy hút bụi, vào năm 1920, có 30% hộ gia đình sở hữu thiết bị này. Từ năm 1920 đến năm 2000, con số này đều đặn tăng lên 100% và duy trì ổn định trong 19 năm tiếp theo. Ngoài ra, vào năm 1920, không ai có tủ lạnh trong nhà của họ. Sau 60 năm, thiết bị này đã được trang bị trong mọi hộ gia đình và điều này không thay đổi từ năm 1980 đến năm 2019.

 

Chuyển sang biểu đồ thứ hai, vào năm 1920, số giờ mọi người dành để làm việc nhà mỗi tuần là 50 giờ. Con số này giảm dần xuống còn 15 giờ vào năm 1980 và duy trì ổn định trong 20 năm tiếp theo. Vào năm 2019, mọi người chỉ dành 10 giờ một tuần để làm việc nhà.

 

Leave a Comment