[Writing Task 2] – Tổ chức sự kiện thể thao quốc tế là lợi hay bất lợi cho nước chủ nhà? (Band 8.5)

 

Some people think that hosting international sports events is good for the country, while some people think it is bad. Discuss both views and state your opinion.

There are those who opine that a country can benefit from organizing events for international sports competitions, while others argue that becoming the host nation of these events can be detrimental. This essay discusses both sides of the argument and why I believe that this trend can bring benefits to the country.

 

There are understandable reasons why some feel that it is advantageous for a country to become the host of international sports events. First of all, this is a perfect opportunity for the host nation to promote its image to the world. For example, if people watched the Tokyo Olympics, they often see the amazing Mount Fuji in the background and get the desire to go there. Furthermore, job opportunities in the tourism industry will be created for local people because international tourists will travel to the destinations where the sports competitions take place. As a result, the local citizens can have a higher standard of living.

 

On the other hand, others advocate the view that organizing worldwide sporting events can have adverse impacts on the country. The first reason is that to be qualified for hosting such events, a country has to ensure they have the sporting facilities and accommodation to serve athletes attending from many parts of the world. In other words, the government has to spend an immense amount of money constructing these facilities and this may put a heavy pressure on their economy. Another reason is that these facilities can be wasted if they are not reused after serving the event. For example, many stadiums were constructed to serve Olympic Athens in 2004 and since then, they have become degraded because of the lack of maintenance rendering them useless to hold events.

 

In conclusion, I believe that both sides of the argument have their positive points. However, I am inclined to believe that it is beneficial for a nation to become the host of worldwide sporting events because the opportunity to promote the country’s image to the world and the improvement of local citizens’ standard of living outweigh the pressure on the country’s economy and the prodigality of letting sporting facilities become degraded.

 

Written by Quang Sang

Band 8.5 (rated by ieltsanswers.com)

 

Dịch đại ý:

Có những người cho rằng một quốc gia có thể hưởng lợi từ việc tổ chức các sự kiện cho các cuộc thi đấu thể thao quốc tế, trong khi những người khác cho rằng việc trở thành quốc gia đăng cai các sự kiện này có thể gây bất lợi. Bài viết này thảo luận cả hai mặt của lập luận và lý do tại sao tôi tin rằng xu hướng này có thể mang lại lợi ích cho đất nước.

 

Có những lý do dễ hiểu khiến một số người cảm thấy rằng việc một quốc gia trở thành chủ nhà của các sự kiện thể thao quốc tế là một điều thuận lợi. Trước hết, đây là cơ hội hoàn hảo để nước chủ nhà quảng bá hình ảnh của mình ra thế giới. Ví dụ, nếu mọi người xem Thế vận hội Tokyo, họ thường nhìn thấy núi Phú Sĩ tuyệt đẹp ở hậu cảnh và có mong muốn đến đó. Hơn nữa, cơ hội việc làm trong ngành du lịch sẽ được tạo ra cho người dân địa phương vì khách du lịch quốc tế sẽ đến các địa điểm diễn ra các cuộc thi thể thao. Do đó, người dân địa phương có thể có mức sống cao hơn.

 

Mặt khác, những người khác ủng hộ quan điểm rằng việc tổ chức các sự kiện thể thao trên toàn thế giới có thể có tác động xấu đến đất nước. Lý do đầu tiên là để đủ điều kiện đăng cai các sự kiện như vậy, một quốc gia phải đảm bảo họ có đủ cơ sở vật chất thể thao và chỗ ở để phục vụ các vận động viên tham dự từ nhiều nơi trên thế giới. Nói cách khác, chính phủ phải chi một số tiền khổng lồ để xây dựng các cơ sở này và điều này có thể gây áp lực nặng nề lên nền kinh tế của họ. Một lý do khác là những cơ sở vật chất này có thể bị lãng phí nếu chúng không được tái sử dụng sau khi phục vụ sự kiện. Ví dụ, nhiều sân vận động được xây dựng để phục vụ Olympic Athens vào năm 2004 và kể từ đó, chúng đã trở nên xuống cấp vì không được bảo trì khiến chúng trở nên vô dụng để tổ chức các sự kiện.

 

Tóm lại, tôi tin rằng cả hai bên của lập luận đều có những điểm tích cực. Tuy nhiên, tôi có xu hướng tin rằng việc một quốc gia trở thành chủ nhà của các sự kiện thể thao trên toàn thế giới sẽ có lợi vì cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới và nâng cao mức sống của người dân địa phương vượt qua áp lực đối với nền kinh tế đất nước. và sự phi lý của việc để các cơ sở thể thao xuống cấp.