[Writing Task 2] – Người trẻ nên tuân theo truyền thống hay theo tự do cá nhân? (Band 8.0)

 

Some people feel that young people should follow the traditions of their society. Others, however, believe that young people should be free to behave as individuals. Discuss both these views and give your own opinion.

There are those who opine that youngsters have the responsibility to maintain the traditions of their community, while others argue that they have the right to behave individualistically. This essay discusses both sides of the argument and why I believe that it is necessary to give young people the freedom to be themselves.

 

There are understandable reasons why some feel that it is youngsters’ obligation to preserve their ancestors’ traditions. First of all, this is perceived to be a must for young people to become good citizens. This can be explained by the fact that traditions are moral lessons passed through generations that show people the proper way to treat others. For example, in eastern cultures, young people, in their early ages, are taught to show respect to the elderly by deeply bowing their heads. Furthermore, this orientation can benefit youngsters’ social life. For example, youths supported each other in growing crops in the past and have the bonding experiences. 

 

On the other hand, others advocate the view that youngsters should be enabled to have the freedom of thought and action. The first reason is that this is a base point for a person to build high self-esteem. Being able to behave individualistically helps people to understand more about themselves such as their personal traits and values, so they will be more confident in taking on challenges in life. Another reason is that this orientation can stimulate young people’s creativity. As their thinking is not limited, they can come up with innovative ideas and make breakthroughs in many fields. For example, America is the country where people are encouraged to be individualistic. Therefore, this is home of numerous eminent innovators such as Thomas Edison who invented light bulbs.

 

In conclusion, I believe that both sides of the argument have their positive points. However, despite the benefits of maintaining ancestors’ traditions such as becoming good citizens and having a great social life, I believe it is more important for youngsters be given the freedom to think and act as individuals in order to have high self-esteem and greater creativity.

 

Written by Quang Sang

Band 8.0 – (rated by ieltsanswers.com)

 

Dịch đại ý:

Có những người cho rằng thanh niên có trách nhiệm duy trì truyền thống của cộng đồng mình, trong khi những người khác lại cho rằng họ có quyền hành xử theo chủ nghĩa cá nhân. Bài luận này thảo luận về cả hai mặt của lập luận và tôi tin rằng cho người trẻ tự do được là chính họ là điều cần thiết.

 

Có những lý do dễ hiểu tại sao một số người cảm thấy rằng những người trẻ tuổi có nghĩa vụ giữ gìn truyền thống của tổ tiên họ. Trước hết, đây được coi là điều bắt buộc để thanh niên trở thành công dân tốt. Điều này có thể được giải thích bởi thực tế là truyền thống là những bài học đạo đức được truyền qua nhiều thế hệ chỉ cho mọi người cách đối xử đúng đắn với người khác. Ví dụ, trong các nền văn hóa phương đông, những người trẻ tuổi, ngay từ khi còn nhỏ, được dạy để thể hiện sự tôn trọng với người già bằng cách cúi đầu thật sâu. Hơn nữa, định hướng này có thể mang lại lợi ích cho đời sống xã hội của thanh niên. Ví dụ, trước đây thanh niên hỗ trợ nhau trồng trọt và có những kinh nghiệm gắn bó với nhau.

 

Mặt khác, những người khác ủng hộ quan điểm rằng thanh thiếu niên nên được tạo điều kiện để có quyền tự do suy nghĩ và hành động. Lý do đầu tiên là đây là điểm cơ bản để một người xây dựng lòng tự trọng cao. Việc có thể cư xử theo chủ nghĩa cá nhân giúp mọi người hiểu hơn về bản thân như những đặc điểm và giá trị cá nhân, vì vậy họ sẽ tự tin hơn khi đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Một lý do khác là định hướng này có thể kích thích sự sáng tạo của giới trẻ. Vì tư duy của họ không bị giới hạn, họ có thể đưa ra những ý tưởng sáng tạo và tạo ra đột phá trong nhiều lĩnh vực. Ví dụ, Mỹ là đất nước mà mọi người được khuyến khích theo chủ nghĩa cá nhân. Do đó, đây là quê hương của rất nhiều nhà sáng tạo lỗi lạc như Thomas Edison, người đã phát minh ra bóng đèn.

 

Tóm lại, tôi tin rằng cả hai bên của lập luận đều có những điểm tích cực. Tuy nhiên, bất chấp những lợi ích của việc duy trì truyền thống của tổ tiên như trở thành những công dân tốt và có một cuộc sống xã hội tuyệt vời, tôi tin rằng điều quan trọng hơn là các bạn trẻ phải được tự do suy nghĩ và hành động như một cá nhân để có lòng tự trọng cao và lớn hơn sáng tạo.