[Writing Task 1] – Pie – Danh mục bán lẻ tại Canada

 

The two pie charts show the online shopping sales for retail sectors in Canada in 2005 and 2010.

 

Phân tích

– Đơn vị: percent

– Danh mục: retail sectors

 

Chuẩn bị chủ ngữ

– the sales figure for (tên danh mục) 
– the percentage/ proportion/ rate of (tên danh mục) that Canadians bought online

Nâng cao

– there was (xu hướng của số liệu) in the sales figure for … / the percentage of …

– (số liệu) Canadians bought (tên danh mục) over the Internet

 

Mở bài

show illustrate/ compare
the online shopping sales for retail sectors in Canada the percentages of four retail sectors (namely …) that Canadians bought online
in 2005 and 2010

from 2005 to 2010

over the 5-year period

The pie charts compare the percentages of four retail sectors (namely electronics and appliances, food and beverage, home furnishings and video games) that Canadians bought online from 2005 to 2010.

 

Tổng quan

 

 

Số liệu nổi bật

The sales figure for electronics and appliances was the highest in 2005, then food and beverage overtook it and became the best-selling sector over the next 5 years.

 

Xu hướng

While the proportions of electronics and appliances, and home furnishings saw a fall over the period shown, there was an upward trend in the sales figures for the other retail sectors.

 

Tổng quan

Overall, it is clear that the sales figure for electronics and appliances was the highest in 2005, then food and beverage overtook it and became the best-selling sector over the next 5 years. Also, while the proportions of electronics and appliances, and home furnishings saw a fall over the period shown, there was an upward trend in the sales figures for the other retail sectors.

 

Thân bài

 

(electronics and appliances, and food and beverage)

In 2005, electronics and appliances dominated the online market in Canada, with the figure standing at 35%, while the rate of food and beverage that Canadians bought online was 13% lower.

However, there was a reverse over the next 5 years. Food and beverage became the best-selling sector, with the figure reaching 32%, while the percentage of electronics and appliances sold in the online market dropped by 5%.

 

(home furnishings and video games)

There was also a reverse trend in the sales of the other retail sectors. While the sales figure for home furnishings saw a rise of 5% over the period shown, there was a drop of 10% in the rate of video games that Canadians bought online.

 

The pie charts compare the percentages of four retail sectors (namely electronics and appliances, food and beverage, home furnishings and video games) that Canadians bought online from 2005 to 2010.

 

Overall, it is clear that the sales figure for electronics and appliances was the highest in 2005, then food and beverage overtook it and became the best-selling sector by 2010. Also, while the proportions of electronics and appliances, and home furnishings saw a fall over the period shown, there was an upward trend in the sales figures for the other retail sectors.

 

In 2005, electronics and appliances dominated the online market in Canada, with the figure standing at 35%, while the rate of food and beverage that Canadians bought online was 13% lower.

 

However, there was a reverse over the next 5 years. Food and beverage became the best-selling sector, with the figure reaching 32%, while the percentage of electronics and appliances sold in the online market dropped by 5%.

 

There was a similar trend in the sales of the other retail sectors. While the sales figure for home furnishings saw a rise of 5% over the period shown, there was a drop of 10% in the rate of video games that Canadians bought online.

Biểu đồ hình tròn so sánh tỷ lệ phần trăm của bốn lĩnh vực bán lẻ (cụ thể là điện tử và thiết bị, thực phẩm và đồ uống, nội thất gia đình và trò chơi điện tử) mà người Canada đã mua trực tuyến từ năm 2005 đến năm 2010.

 

Nhìn chung, rõ ràng là doanh số bán hàng điện tử và thiết bị gia dụng là cao nhất vào năm 2005, sau đó thực phẩm và đồ uống đã vượt qua và trở thành lĩnh vực bán chạy nhất vào năm 2010. Ngoài ra, trong khi tỷ trọng của hàng điện tử, thiết bị và đồ nội thất gia đình có xu hướng giảm so với cùng kỳ, thì số liệu bán hàng của các lĩnh vực bán lẻ khác lại có xu hướng tăng.

 

Năm 2005, đồ điện tử và thiết bị gia dụng thống trị thị trường trực tuyến ở Canada, với con số 35%, trong khi tỷ lệ thực phẩm và đồ uống mà người Canada mua trực tuyến thấp hơn 13%.

 

Tuy nhiên, đã có một điều ngược lại trong 5 năm tiếp theo. Thực phẩm và đồ uống trở thành lĩnh vực bán chạy nhất, với con số đạt 32%, trong khi tỷ lệ điện tử và đồ gia dụng được bán trên thị trường trực tuyến giảm 5%.

 

Doanh thu của các ngành bán lẻ khác cũng có xu hướng tương tự. Trong khi con số bán hàng cho đồ nội thất gia đình tăng 5% trong giai đoạn này, tỷ lệ trò chơi điện tử mà người Canada mua trực tuyến đã giảm 10%.

 

205 words in total

 

Vocabulary

overtake vượt qua, có giá trị lớn hơn
saw a fall = fell số liệu giảm
there was an upward trend  số liệu tăng
dominate (verb) thống trị (có giá trị cao nhất)
there was a reverse  có sự đảo ngược 
dropped by 5% = dropped from 35% to 30% giảm đi 5%
saw a rise of 5% = rose by 5% tăng lên 5%
there a a drop of 10% = dropped by 10% giảm đi 10%

Leave a Comment