[Writing Task 1] – Pie – Danh mục chi tiêu theo hộ gia đình (Band 8.0)

 

 

The pie charts show the average household expenditures in a country in 1950 and 2010.

 

Phân tích

– Đơn vị: percent

– Danh mục: expenditure (the total amount of money that a government or person spends)

ex. The government’s annual expenditure on arms has been reduced.

 

Chuẩn bị chủ ngữ

– the figure for expenditure on (tên danh mục)

– the percentage/ proportion/ rate of household spending on (tên danh mục)

 

Bố cục

Mở bài + tổng quan (số liệu lớn, số liệu nhỏ)

1950

2010

 

Report

The pie charts compare the percentage of household spending on different categories, in the years 1950 and 2010. Overall, it is clear that in 1950, people tended to spend most of their money on accommodation, while in 2010, food became primary household expense. In addition, household spending on food, medical expenses, transport and others increased, while accommodation saw a decrease. 

 

In 1950, accommodation accounted for the highest percentage of household spending in a family, at 72.1%, while food was ranked second, with the figure standing at 11.2%. In addition, the proportions of money spent on medical expenses, transport and education made up 2.4%, 3.3%, and 6.6%, respectively.

 

In 2010, there was a significant change in the average expenditure of a family. While the rate of accommodation saw a dramatic drop of 50.1%, food overtook it with the figure increasing from 11.2% to 34% in 2010. In addition, the proportions of money spent on medical expenses and transport witnessed a rise to 4.5% and 14%, respectively, whereas the rate of education was nearly unchanged, at 6.3%.

 

Written by Quang Sang

Band 8.0 (rated by ieltsanswers.com)

 

Dịch đại ý

Biểu đồ hình tròn so sánh tỷ lệ chi tiêu của hộ gia đình trên các hạng mục khác nhau, trong những năm 1950 và 2010. Nhìn chung, rõ ràng là vào năm 1950, mọi người có xu hướng chi phần lớn tiền cho chỗ ở, trong khi vào năm 2010, thực phẩm trở thành chi phí chính của hộ gia đình. Ngoài ra, chi tiêu của các hộ gia đình cho thực phẩm, chi phí y tế, đi lại và các khoản khác tăng lên trong khi chỗ ở lại giảm.

 

Năm 1950, chỗ ở chiếm tỷ lệ chi tiêu hộ gia đình cao nhất trong một gia đình, ở mức 72,1%, trong khi thực phẩm đứng thứ hai, với con số 11,2%. Ngoài ra, tỷ trọng chi cho chi phí y tế, đi lại và giáo dục lần lượt chiếm 2,4%, 3,3% và 6,6%.

 

Trong năm 2010, có một sự thay đổi đáng kể trong chi tiêu trung bình của một gia đình. Trong khi tỷ lệ nhà ở giảm đáng kể 50,1%, thực phẩm đã vượt qua con số này với con số tăng từ 11,2% lên 34% trong năm 2010. Ngoài ra, tỷ lệ tiền chi cho chi phí y tế và giao thông lần lượt tăng lên 4,5% và 14%, trong khi tỷ lệ giáo dục gần như không thay đổi, ở mức 6,3%.

 

Leave a Comment