[Writing Task 1] – Pie – Lý do sử dụng xe đạp và xe hơi đi làm (Band 8.5)

 

The charts show the reasons why people travel to work by bicycle or by car.

 

Phân tích

– Đơn vị: percent

– Danh mục: reasons, means of transport

 

Chuẩn bị chủ ngữ

bicycle

– the figure for commuters going to work by bicycle for health and fitness

… for the environment (less pollution)

… to avoid problems with parking

… because it has no costs

… because it’s faster than driving = speed

– the percentage/ proportion/ rate of cycling to work for/because …

 

car

– the figure for commuters going to work by car because it’s more comfortable

… because it can travel over a long distance

… because it’s faster than cycling = speed

… because it can help them carry thing to work = payload

… because it’s safer than cycling = safety

– the percentage/ proportion/ rate of driving to work because …

 

Bố cục

Mở bài + tổng quan (số liệu lớn)

Người đi xe đạp

Người đi xe hơi

 

Report

The pie charts compare the figures for commuters going to work by bicycle and car for several reasons. Overall, it is clear that health and the environment are the most popular reasons why commuters cycle to work, while the main reason to commute to work by car is its comfort. Another interesting point is that speed is the only factor mentioned by both cyclists and drivers.

 

For cyclists, the figures for health and the environment both account for 30%, while the percentage of those cycling to work to avoid problems with parking is half of that. In addition, there are 13% of workers using this means of transport because it is free, while the figure for those who take its speed into account is 1% lower.

 

For drivers, comfort is perceived to be the most popular reason, at 40%, while the distance to work is the second-highest reason, accounting for 21%. In addition, the proportions of commuters preferring cars because of their speed and higher payload both make up 14%, while 11% of workers use this means of transport for its safety.

 

Written by Quang Sang

Band 8.5 (rated by ieltsanswers.com)

 

Dịch đại ý

Biểu đồ hình tròn so sánh số liệu về người đi làm bằng xe đạp và ô tô vì một số lý do. Nhìn chung, rõ ràng sức khỏe và môi trường là những lý do phổ biến nhất khiến người đi làm đạp xe đi làm, trong khi lý do chính để đi làm bằng ô tô là sự thoải mái. Một điểm thú vị nữa là tốc độ là yếu tố duy nhất được cả người đi xe đạp và tài xế nhắc đến.

 

Đối với những người đi xe đạp, các con số về sức khỏe và môi trường đều chiếm 30%, trong khi tỷ lệ những người đạp xe đi làm để tránh các vấn đề về đỗ xe là một nửa. Ngoài ra, có 13% người lao động sử dụng phương tiện này vì nó miễn phí, trong khi con số này ở những người tính đến tốc độ thấp hơn 1%.

 

Đối với người lái xe, sự thoải mái được cho là lý do phổ biến nhất, chiếm 40%, trong khi khoảng cách đi làm là lý do cao thứ hai, chiếm 21%. Ngoài ra, tỷ lệ người đi làm thích ô tô hơn vì tốc độ và tải trọng cao hơn chiếm 14%, trong khi 11% người lao động sử dụng phương tiện này vì sự an toàn của nó.

 

Leave a Comment