[Writing Task 1] – Pie – Lý do và những vấn đề khi ra đường tại Mỹ (Band 8.5)

 

The charts below show reasons for travel and the main issues for the travelling public in the US in 2009.

 

Phân tích

– Đơn vị: percent

– Danh mục: reasons, issues

 

Chuẩn bị chủ ngữ

reasons

– the figure for Americans going out/ leaving their house for visiting friends or relatives

… for social or recreation

… for shopping

… for personal reasons

… for commuting to work

– the percentage/ proportion/ rate of travelling for/because …

 

issues

– the figure for people in the US concerned about the price of travel = the cost of travelling

… safety

… aggressive drivers

… highway congestion

… access to public transport = access to public transportation

… space for pedestrians = places for people to walk

– the percentage/ proportion/ rate of (issue)

 

*concern (verb): to cause worry to someone

ex. The air pollution really concerns residents.

ex. Residents are concerned about the air pollution.

*concern (noun): a worried or nervous feeling about something, or something that makes you feel worried

ex. There’s a lot of public concern about/over dangerous toxins recently found in food.

 

Bố cục

Mở bài + tổng quan (số liệu lớn)

Bar chart

Pie Chart

 

Report

The bar chart compares the figures for Americans going out for five reasons and the pie chart illustrates the percentage of six problems that concerned them when travelling in 2009. Overall, it is clear that the main reason why people in the US went out in 2009 is to commute to work, and the cost of travelling is the problem concerning them the most.

 

Looking first at the bar graph, the proportion of Americans going out for commuting to work stood at 49%, while the figure for those leaving their house for personal reasons accounted for 19%. In addition, the rate of people in the US going out for shopping and recreation made up 16% and 10%, respectively, while visiting friends or relatives accounted for the lowest percentage, at only 6%.

 

Turning to the pie chart, the cost of travelling was the most concerning problem of Americans when going out, with the figure making up 36%, while the proportion of safety concerns is half of that, at 19%. In addition, 17% of US citizens were concerned about aggressive drivers, while highway congestion made 14% of them worried when leaving their house. Access to public transportation and places for people to walk accounted for the lowest percentages, at only 8% and 6%, respectively.

 

Written by Quang Sang

Band 8.5 (rated by ieltsanswers.com)

 

Dịch đại ý

Biểu đồ thanh so sánh số liệu về việc người Mỹ đi ra ngoài vì 5 lý do và biểu đồ hình tròn minh họa tỷ lệ phần trăm của 6 vấn đề mà họ quan tâm khi đi lại trong năm 2009. Nhìn chung, rõ ràng lý do chính khiến người dân Mỹ đi ra ngoài trong năm 2009 là để đi làm, và giá cả đi lại là vấn đề khiến họ quan tâm nhất.

 

Đầu tiên nhìn vào biểu đồ cột, tỷ lệ người Mỹ ra ngoài để đi làm là 49%, trong khi con số này ở những người rời khỏi nhà vì lý do cá nhân chiếm 19%. Ngoài ra, trong khi tỷ lệ người dân Mỹ ra ngoài mua sắm và giải trí lần lượt chiếm 16% và 10%, thì việc đi thăm bạn bè hoặc người thân lại chiếm tỷ lệ thấp nhất, chỉ 6%.

 

Chuyển sang biểu đồ tròn, chi phí đi lại là vấn đề người Mỹ quan tâm nhất khi đi ra ngoài, với con số chiếm 36%, trong khi tỷ lệ lo ngại về an toàn là một nửa, ở mức 19%. Ngoài ra, 17% công dân Mỹ lo ngại về những người lái xe hung hãn, trong khi tắc nghẽn đường cao tốc khiến 14% trong số họ lo lắng khi rời khỏi nhà. Tỷ lệ tiếp cận các phương tiện giao thông công cộng và nơi để mọi người đi bộ chiếm tỷ lệ thấp nhất, chỉ lần lượt là 8% và 6%.

 

Leave a Comment