[Writing Task 1] – Table – Số liệu du lịch quốc tế tại 5 quốc gia (Band 9.0)

 

The table shows statistics about the top five countries for international tourism in 2012 and 2013.

 

Phân tích

– Đơn vị: million people, billion dollars

– Danh mục: countries

 

Chuẩn bị chủ ngữ

million people

– the figure for people travelling to (tên quốc gia)

– the number of (tên quốc gia)’s international tourist arrivals 

 

billion dollars

– the figure for tourist spending in (tên quốc gia)

– the revenue from (tên quốc gia)’s global tourism

 

Bố cục

Mở bài + tổng quan (số liệu lớn)

Số lượng du khách

Doanh thu từ du lịch quốc tế

 

Report

The table compares the figures for the top five tourist receiving countries and their revenue from international tourism in the years 2012 and 2013. Overall, it is clear that France was the most popular tourist destination over the period shown, and the USA earned the most revenue from international tourism. 

 

Looking first at number of tourists, in 2012, France attracted the highest number of international tourists, with 83 million people, while the figure for travellers visiting USA was 66.7 million people. In addition, Spain and China each had approximately 57 million tourists, while the number of Italy’s international tourist arrivals was the lowest, at 46.4 million people. In 2013, while China received 2 million fewer visitors, the figures for people travelling to the other countries witnessed a slight increase, ranging from 1 to 4 million tourists.

 

Turning to revenue from international tourism, the USA earned by far the most revenue, with 126.2 billion dollars in 2012 and 139.6 billion dollars in 2013. In addition, France and Spain each earned approximately 53 billion dollars in 2012, followed by China with 50 billion dollars and Italy with 41.2 billion dollars. In 2013, while the figure for France remained nearly unchanged, Spain and Italy saw a rise to 60.4 and 43.9 billion dollars. The most interesting point is that despite the decline of tourists, China earned 1.7 billion dollars higher than the previous year.

 

Written by Quang Sang

Band 9.0 (rated by ieltsanswers.com)

 

Dịch đại ý

Bảng so sánh số liệu của năm quốc gia tiếp nhận khách du lịch hàng đầu và doanh thu từ du lịch quốc tế của họ trong các năm 2012 và 2013. Nhìn chung, rõ ràng Pháp là điểm đến du lịch nổi tiếng nhất trong thời kỳ này và Hoa Kỳ kiếm được nhiều doanh thu nhất từ du lịch quốc tế.

 

Trước hết về lượng khách du lịch, năm 2012, Pháp thu hút lượng khách du lịch quốc tế cao nhất với 83 triệu lượt người, trong khi con số du khách đến thăm Hoa Kỳ là 66,7 triệu lượt người. Ngoài ra, Tây Ban Nha và Trung Quốc mỗi nước có khoảng 57 triệu khách du lịch, trong khi lượng khách du lịch quốc tế của Ý là thấp nhất, với 46,4 triệu người. Năm 2013, trong khi Trung Quốc đón ít hơn 2 triệu du khách, thì số liệu về những người đi du lịch đến các quốc gia khác lại tăng nhẹ, từ 1 đến 4 triệu khách du lịch.

 

Chuyển sang doanh thu từ du lịch quốc tế, Hoa Kỳ kiếm được nhiều doanh thu nhất, với 126,2 tỷ đô la trong năm 2012 và 139,6 tỷ đô la vào năm 2013. Ngoài ra, Pháp và Tây Ban Nha mỗi nước kiếm được khoảng 53 tỷ đô la trong năm 2012, tiếp theo là Trung Quốc với 50 tỷ đô la và Ý với 41,2 tỷ đô la. Năm 2013, trong khi con số của Pháp gần như không thay đổi, thì Tây Ban Nha và Ý đã tăng lên 60,4 và 43,9 tỷ đô la. Điểm thú vị nhất là mặc dù lượng khách du lịch giảm nhưng Trung Quốc thu về cao hơn năm trước 1,7 tỷ USD.

 

Feedback from Mike Wattie (ieltsanswers.com)

Leave a Comment