[Writing Task 2] – Di dời các công ty ra ngoại ô (Band 8.5)

 

Accommodation and transport problems are increasing in many large cities. Businesses are encouraged to move to rural areas. Do the advantages outweigh the disadvantages?

 

Enterprises are encouraged to relocate to the countryside to address housing and transport problems that are rising in urban areas. In my opinion, the merits outweigh the drawbacks.

 

There are considerable benefits of relocating firms out of metropolitan areas. The first benefit is that this policy can ease the housing shortage in big cities resulting from overpopulation. Large areas of land which are released due to the movement of companies could pave the way for the construction of more residential areas. As a result, this will lead to the fall of housing prices and more people will have the chance to settle in urban areas. Another merit might be that moving firms to rural areas can contribute to resolving the pressing problem of traffic congestions in metropolitan areas. The huge influx of commuters into the city every rush hour would be reduced as many of these people would now be travelling to their relocated jobs.

 

However, there are potential drawbacks of moving organizations from urban areas to the countryside. These companies will have to spend a huge amount of money rebuilding their premises. Also, this relocation will take them a long period of time to restart business activities, thereby giving their rivals a great chance to dominate the market. As a result, their competitiveness may be adversely affected.

 

In conclusion, the merits of easing the housing shortage and resolving the problem of traffic congestion in urban areas seem to outweigh the drawbacks of affecting the competitiveness of these relocated firms. Given this situation, it seems that governments should make it easy for them to implement the relocation by introducing tax incentives or tax relief.

 

Written by Quang Sang

Band 8.5 (rated by ieltsanswers.com)

 

Dịch đại ý:

Các doanh nghiệp được khuyến khích di dời về nông thôn để giải quyết các vấn đề về nhà ở và giao thông đang gia tăng ở các khu vực đô thị. Theo tôi, lợi ích vượt trội hơn nhược điểm.

 

Có những lợi ích đáng kể khi di dời các công ty ra khỏi đô thị. Lợi ích đầu tiên là chính sách này có thể giảm bớt tình trạng thiếu nhà ở ở các thành phố lớn do dân số quá đông. Diện tích đất lớn được giải phóng do sự di chuyển của các công ty có thể mở đường cho việc xây dựng thêm các khu dân cư. Do đó, điều này sẽ kéo theo giá nhà đất giảm và nhiều người sẽ có cơ hội định cư tại các khu đô thị. Một lợi ích khác là việc chuyển các công ty về khu vực nông thôn có thể góp phần giải quyết vấn đề cấp bách về tắc nghẽn giao thông ở các đô thị. Dòng người đi lại khổng lồ vào thành phố vào mỗi giờ cao điểm sẽ giảm bớt vì nhiều người trong số này giờ đây sẽ đi đến nơi làm việc đã chuyển chỗ ở của họ.

 

Tuy nhiên, có những mặt hạn chế tiềm ẩn khi chuyển các công ty từ thành thị về nông thôn. Các công ty này sẽ phải bỏ ra một số tiền rất lớn để xây dựng lại mặt bằng. Ngoài ra, việc di dời này sẽ khiến họ mất nhiều thời gian để tái khởi động hoạt động kinh doanh, từ đó tạo cơ hội lớn cho đối thủ để chiếm lĩnh thị trường. Kết quả là, khả năng cạnh tranh của họ có thể bị ảnh hưởng xấu.

 

Tóm lại, những thành tựu trong việc giảm bớt tình trạng thiếu nhà ở và giải quyết vấn đề tắc nghẽn giao thông ở các khu vực đô thị dường như lớn hơn những mặt hạn chế ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp di dời này. Trước tình hình này, có vẻ như các chính phủ nên giúp họ dễ dàng thực hiện việc di dời bằng cách đưa ra các ưu đãi thuế hoặc giảm thuế.