[Writing Task 2] – Chi phí sống ngày càng tăng (Band 8.0)

 

In many countries, the cost of living is rising. What effects do higher prices have on individuals and society? And what are better ways for people to deal with the high cost?

 

In many nations, the living expenses have increased dramatically and this had severe impacts on individuals and society. This essay discusses these impacts and measures that people can implement to cope with higher prices.

 

The influence of higher living costs on individuals is that they are under immense pressure to earn enough money to cover expenses such as accommodation, food, and travelling. As a result, the number of people suffering from medical conditions such as severe stress and depression is drastically rising. On the societal level, this problem can result in a great number of people who fail to make ends meet. Consequently, the society will suffer from higher crime and poverty levels.

 

Some simple measures can be implemented by people in order to cope with higher costs of living. The first measure is that individuals should learn how to budget to ensure to make ends meet through books or online courses. In addition, it is worth cutting unnecessary expenses such as fashion and entertainment. Another solution for people is increasing income.  They can research jobs that are in high demand and acquire the necessary skills through online courses. For example, my brother has landed a high paying side job after studying a web development course online. This helps him earn extra income and manage to cover his living expenses.

 

In conclusion, higher living costs have resulted in tremendous pressure on people to cover their expenses, and it leads to higher crime and poverty levels for society. To cope with higher prices, people can take part in personal finance planning courses for more efficient spending, cut unnecessary expenses and do multiple jobs to earn a higher income.

 

Written by Quang Sang

Band 8.0 (rated by ieltsasnwers.com)

 

Dịch đại ý:

Ở nhiều quốc gia, chi phí sinh hoạt đã tăng lên đáng kể và điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cá nhân và xã hội. Bài tiểu luận này thảo luận về những tác động này và các biện pháp mà mọi người có thể thực hiện để đối phó với giá cả cao hơn.

 

Ảnh hưởng của chi phí sinh hoạt cao hơn đối với các cá nhân là họ phải chịu áp lực rất lớn trong việc kiếm đủ tiền để trang trải các chi phí như chỗ ở, ăn uống và đi lại. Do đó, số lượng người mắc các bệnh lý như căng thẳng nghiêm trọng và trầm cảm đang tăng lên đáng kể. Ở cấp độ xã hội, vấn đề này có thể dẫn đến một số lượng lớn người không đủ sống. Do đó, xã hội sẽ phải gánh chịu mức độ tội phạm và nghèo đói cao hơn.

 

Người dân có thể thực hiện một số biện pháp đơn giản để đối phó với chi phí sinh hoạt ngày càng cao. Biện pháp đầu tiên là các cá nhân nên học cách lập ngân sách để đảm bảo đủ sống qua sách hoặc các khóa học trực tuyến. Ngoài ra, cần cắt giảm những khoản chi không cần thiết như thời trang và giải trí. Một giải pháp khác cho người dân là tăng thu nhập. Họ có thể nghiên cứu các công việc có nhu cầu cao và có được các kỹ năng cần thiết thông qua các khóa học trực tuyến. Ví dụ, anh trai tôi đã nhận được một công việc phụ lương cao sau khi học một khóa học phát triển web trực tuyến. Điều này giúp anh kiếm thêm thu nhập và xoay xở để trang trải chi phí sinh hoạt.

 

Tóm lại, chi phí sinh hoạt cao hơn đã dẫn đến áp lực to lớn đối với mọi người trong việc trang trải chi phí của họ, và nó dẫn đến mức độ tội phạm và nghèo đói cao hơn cho xã hội. Để đối phó với tình trạng giá cả cao hơn, mọi người có thể tham gia các khóa học lập kế hoạch tài chính cá nhân để chi tiêu hiệu quả hơn, cắt giảm các khoản chi không cần thiết và làm nhiều công việc để có thu nhập cao hơn.