[Writing Task 1] – Bar – Doanh số xuất khẩu của Someland

 

The chart gives information about Someland’s main exports in 2000, 2005 and 2015.

 

Phân tích

– Đơn vị: billion dollars

– Danh mục: exports

 

Chuẩn bị chủ ngữ

– the figure for exporting (tên danh mục)/ the figure for international tourism

– the revenue from the exportation of (tên danh mục)/ the revenue from international tourism

 

Bố cục

1. Mở bài + tổng quan số liệu (số liệu lớn, số liệu tăng, số liệu giảm)

2. Số liệu lớn

3. Số liệu nhỏ hơn

 

Report

The bar graph compares the revenues from the exportation of two kinds of goods and international tourism in Someland, in the years 2000, 2005 and 2015. Overall, international tourism and the exportation of goods made from dairy earned the highest revenues, while the figure for exporting meat products was lower.

 

Looking at the two highest categories, in 2000, the international tourism industry earned approximately 6.2 billion dollars, and this figure steadily increased to about 7.8 billion dollars in 2015. In addition, the revenue from the exportation of goods made from dairy surged from about 5 billion dollars in 2000 to nearly 7.8 billion dollars in 2005 before slightly dropping to about 7.2 billion dollars over the next decade.

 

Turning to the other category, the figure for exporting meat products stood at 4 billion dollars in 2005 and it saw a gradual decrease to 3 billion dollars in 2015.

 

Written by Quang Sang

 

Dịch đại ý:

Biểu đồ thanh so sánh doanh thu từ xuất khẩu hai loại hàng hóa và du lịch quốc tế ở Someland, trong các năm 2000, 2005 và 2015. Nhìn chung, du lịch quốc tế và xuất khẩu hàng hóa làm từ sữa mang lại doanh thu cao nhất, trong khi con số cho xuất khẩu các sản phẩm thịt thấp hơn.

 

Nhìn vào hai hạng mục cao nhất, năm 2000, ngành du lịch quốc tế kiếm được khoảng 6,2 tỷ đô la, và con số này tăng đều đặn lên khoảng 7,8 tỷ đô la vào năm 2015. Ngoài ra, doanh thu từ xuất khẩu hàng hóa làm từ sữa đã tăng từ khoảng 5 tỷ đô la năm 2000 lên gần 7,8 tỷ đô la năm 2005 trước khi giảm nhẹ xuống khoảng 7,2 tỷ đô la trong thập kỷ tiếp theo.

 

Chuyển sang mặt hàng còn lại, con số xuất khẩu các sản phẩm thịt là 4 tỷ đô la vào năm 2005 và nó đã giảm dần xuống còn 3 tỷ đô la vào năm 2015.

 

Leave a Comment