[Writing Task 1] – Bar – Tỉ lệ xem loại hai chương trình truyền hình ở Úc

 

The charts give information about two genres of TV programmes watched by men and women and four different age groups in Australia.

 

Phân tích

– Đơn vị: percent

– Danh mục: TV shows, genders, age groups

 

Chuẩn bị chủ ngữ

– the figure for (giới tính/ độ tuổi) watching (loại chương trình TV)

– the percentage/ proportion/ rate of (loại chương trình TV) watched by (giới tính/ độ tuổi)

 

Bố cục

1. Mở bài + tổng quan số liệu (số liệu lớn, số liệu tăng, số liệu giảm)

2. Giới tính

3. Nhóm tuổi

 

Report

The bar graph compares the figures for Australians in two genders and four different age groups watching two types of TV shows. Overall, Australian women watch reality shows more than men, while game shows are favored by both genders. In addition, the percentages of both TV shows watched by people aged 45 and over are the highest. 

 

Looking at the figures for genders, women watching reality shows accounted for 70%, while the figure for men was half of that. In addition, the proportions of game shows watched by both genders were nearly the same, at approximately 60%.

 

Turning to age groups, the proportions of people aged 45 and over watching both TV shows were the same, at 70%. The age groups 25 to 34 and 35 to 44 watching reality shows made up 60% and 65%, respectively, while the figures for game shows were lower, accounting for 38% of people aged 25 to 34 and 42% of those aged 35 to 44. In addition, the rates of both TV shows watched by the group 16 to 24 were the same, at 50%.

 

Written by Quang Sang

 

Dịch đại ý:

Biểu đồ cột so sánh số liệu về người Úc ở hai giới tính và bốn nhóm tuổi khác nhau xem hai loại chương trình truyền hình. Nhìn chung, phụ nữ Úc xem các chương trình thực tế nhiều hơn nam giới, trong khi các game show được cả hai giới ưa chuộng. Ngoài ra, tỷ lệ phần trăm của cả hai chương trình truyền hình được xem bởi những người từ 45 tuổi trở lên là cao nhất.

 

Nhìn vào số liệu về giới tính, phụ nữ xem các chương trình thực tế chiếm 70%, trong khi con số này ở nam giới là một nửa. Ngoài ra, tỷ lệ các chương trình trò chơi được cả hai giới tính xem gần như nhau, xấp xỉ 60%.

 

Xét về các nhóm tuổi, tỷ lệ người từ 45 tuổi trở lên xem cả hai chương trình truyền hình là như nhau, là 70%. Các nhóm tuổi từ 25 đến 34 và 35 đến 44 tuổi xem các chương trình thực tế lần lượt chiếm 60% và 65%, trong khi số liệu của các chương trình trò chơi thấp hơn, chiếm 38% ở những người từ 25 đến 34 và 42% ở những người từ 35 tuổi đến 44. Ngoài ra, tỷ lệ xem cả hai chương trình truyền hình của nhóm 16 đến 24 đều như nhau, là 50%.

 

Leave a Comment