[Writing Task 2] – Thư viện không còn cần thiết? (Band 8.5)

 

Students today can easily access information online, so libraries are no longer necessary. Do you agree or disagree?

It is true that online information has revolutionized the way students acquire knowledge. Therefore, I totally agree with the idea that libraries today are obsolete.

 

First of all, it is now very convenient and time-saving for students to look for online information. For example, due to the development of search engines such as Google, they can search for any information on the internet, in no time, regardless of location. In addition, the amount of online knowledge is enormous and diverse, so it can meet the needs of students in any academic major. Therefore, they no longer need to spend time going to libraries and looking for a particular book among numerous shelves.

 

Another point is that the growth of online books has contributed to the obsolescence of libraries. Many universities have built their online websites providing their students the access to all digital books they need for academic purposes. This can not only enhance students’ learning experience but also enable universities to remove libraries, thereby saving a large amount of money spent on maintaining them. For example, my university provides students with a free account to download textbooks and reference books from its website. Therefore, I can read them on my smartphone or laptop in order to do assignments and prepare for dissertations.

 

In conclusion, I believe that libraries are unnecessary in today’s society because of the development of online knowledge which is more convenient and time-saving for students and the growth of digital books that allow universities to eliminate libraries and help their students study more conveniently through their websites.

 

Written by Quang Sang

Band 8.5 – (rated by ieltsanswers.com)

 

Dịch đại ý:

Đúng là thông tin trực tuyến đã tạo ra một cuộc cách mạng trong cách tiếp thu kiến ​​thức của học sinh. Vì vậy, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến ​​cho rằng các thư viện ngày nay đã lạc hậu.

 

Trước hết, việc tra cứu thông tin trên mạng hiện nay rất tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho sinh viên. Ví dụ, do sự phát triển của các công cụ tìm kiếm như Google, họ có thể tìm kiếm bất kỳ thông tin nào trên internet, nhanh chóng, bất kể vị trí. Ngoài ra, lượng kiến ​​thức trực tuyến vô cùng lớn và đa dạng nên có thể đáp ứng được nhu cầu của sinh viên ở bất kỳ chuyên ngành học thuật nào. Vì vậy, họ không còn cần phải dành thời gian đến thư viện và tìm kiếm một cuốn sách cụ thể giữa vô số các giá sách.

 

Một điểm nữa là sự phát triển của sách trực tuyến đã góp phần tạo nên sự lỗi thời của các thư viện. Nhiều trường đại học đã xây dựng các trang web trực tuyến của họ để cung cấp cho sinh viên của họ quyền truy cập vào tất cả các sách kỹ thuật số mà họ cần cho mục đích học tập. Điều này không chỉ có thể nâng cao trải nghiệm học tập của sinh viên mà còn cho phép các trường đại học loại bỏ thư viện, do đó tiết kiệm một lượng lớn tiền chi cho việc duy trì chúng. Ví dụ: trường đại học của tôi cung cấp cho sinh viên một tài khoản miễn phí để tải sách giáo khoa và sách tham khảo từ trang web của trường. Vì vậy, tôi có thể đọc chúng trên điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay của mình để làm bài tập và chuẩn bị cho luận văn.

 

Kết luận, tôi tin rằng thư viện là không cần thiết trong xã hội ngày nay vì sự phát triển của tri thức trực tuyến, thuận tiện hơn và tiết kiệm thời gian hơn cho sinh viên và sự phát triển của sách kỹ thuật số cho phép các trường đại học loại bỏ thư viện và giúp sinh viên của họ học tập thuận tiện hơn thông qua các trang web.