[Writing Task 2] – Xây nhà theo kiến trúc địa phương hay tự do cá nhân? (Band 8.0)

 

Some people think that newly built houses should follow the style of old houses in local areas. Others think that people should have freedom to build houses of their own style. Discuss both these views and give your own opinion.

 

There are those who opine that new housing construction should architecturally match with the local old housing style, while others argue that people have the right to decide the architecture of their house. This essay discusses both sides of the argument and why I believe that it is necessary for new houses to have the same style as the old surrounding ones.

 

There are understandable reasons why some feel that new and old houses in an area should be the same in terms of architecture. The first reason is that this can contribute to maintaining the architectural and historical values of a city or town. For example, new houses in Hoi An Ancient Town in Vietnam are required by law to follow the traditional architectural style of the existing ones. This is the reason helping the town become one of UNESCO world heritage sites. Another reason is that applying the same architectural pattern for houses in a particular area can protect local people from natural catastrophes. For example, houses in Japan are made of wood and equipped with underground shelters in order to shield the community from earthquakes happening annually.

 

On the other hand, it is believed that people should be allowed to decide their own housing style. First of all, people in an area may have different financial capabilities. Therefore, it will be difficult for those having a low income, if they are forced to construct a house requiring a large amount of money for its construction. Furthermore, a house is perceived to be the most valuable property that a person can possess, so they should have the right to decide the housing style that they favor to build it. 

 

In conclusion, I firmly believe that both sides of the argument have their positive points. However, I am inclined to believe that preserving history and protection from natural disasters is more important than the cost to build the house and people’s rights to build houses as they choose.

 

Written by Quang Sang

Band 8.0 – (rated by ieltsanswers.com)

 

Dịch đại ý:

Có những người cho rằng việc xây dựng nhà ở mới phải phù hợp về mặt kiến ​​trúc với phong cách nhà ở cũ của địa phương, trong khi những người khác lại cho rằng mọi người có quyền quyết định kiến ​​trúc của ngôi nhà của họ. Bài luận này thảo luận về cả hai mặt của lập luận và tại sao tôi tin rằng những ngôi nhà mới cần phải có cùng phong cách với những ngôi nhà cũ xung quanh.

 

Có những lý do dễ hiểu tại sao một số cảm thấy rằng những ngôi nhà mới và cũ trong một khu vực phải giống nhau về kiến ​​trúc. Lý do đầu tiên là điều này có thể góp phần duy trì các giá trị kiến ​​trúc và lịch sử của một thành phố hoặc thị trấn. Ví dụ, những ngôi nhà mới ở Phố cổ Hội An ở Việt Nam theo quy định của pháp luật phải tuân theo phong cách kiến ​​trúc truyền thống của những ngôi nhà hiện có. Đây là lý do giúp thị trấn trở thành một trong những di sản thế giới được UNESCO công nhận. Ngoài ra, việc áp dụng cùng một kiểu kiến ​​trúc cho các ngôi nhà trong một khu vực cụ thể có thể bảo vệ người dân địa phương khỏi thiên tai. Ví dụ, các ngôi nhà ở Nhật Bản được làm bằng gỗ và được trang bị hầm trú ẩn dưới lòng đất để che chắn cho cộng đồng khỏi những trận động đất xảy ra hàng năm.

 

Mặt khác, người ta tin rằng mọi người nên được phép quyết định phong cách nhà ở của riêng mình. Trước hết, mọi người trong một khu vực có thể có khả năng tài chính khác nhau. Vì vậy, những người có thu nhập thấp sẽ rất khó khăn nếu họ buộc phải xây dựng một ngôi nhà đòi hỏi một số tiền lớn cho kiến ​​trúc của nó. Hơn nữa, một ngôi nhà được coi là tài sản có giá trị nhất mà một người có thể sở hữu, vì vậy họ nên có quyền quyết định phong cách nhà ở mà họ ưa thích để xây dựng nó.

 

Tóm lại, tôi tin chắc rằng cả hai bên của lập luận đều có những điểm tích cực. Tuy nhiên, tôi có xu hướng tin rằng việc bảo tồn lịch sử và bảo vệ khỏi thiên tai quan trọng hơn chi phí để xây dựng ngôi nhà và quyền của người dân được xây dựng nhà ở theo cách họ chọn.