[Writing Task 2] – Ngân sách nên dành cho bảo vệ động vật hay các vấn đề của con người? (Band 7.5)

 

Some people think that a huge amount of time and money is spent on the protection of wild animals, and that this money could be better spent on the human population. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

 

There are those who opine that the immense amount of attention and money that are being spent for wildlife conservation should be allocated to the human population. I totally disagree with this idea because of the advantages provided by animals, humans’ responsibility to solve the environmental impacts, and biodiversity preservation.

 

First of all, I believe that we should protect animals because of the benefits that they bring to us. For example, lambs have provided food and clothing for humans for centuries, while mice are used for medical experiments such as finding vaccines against deadly diseases such as HIV. Therefore, it is worthwhile to spend money for animal conservation in order to keep the benefits continuing. In addition, it is humans’ responsibility to ease the environmental problems caused by their activities. This is because the natural habitats of wild animals such as forests are being exploited to serve the exponential growth of human population, thereby putting many of them on the verge of extinction.

 

Another point is that animal species need to be protected in order to maintain biodiversity. This is because without this biodiversity the whole planet suffers threats including people. For instance, rain forests and animals depend upon each other as mutual interdependence is a must for their survival. The forests provide shelter for animals and they make oxygen for the animals to live. When animals die they decompose and become natural fertilizer for plants in the forests. Therefore, the disappearance of animals can pose a risk to rain forests which are crucial for human survival as they produce oxygen and prevent the threat of climate change.

 

In conclusion, I believe that wildlife conservation is imperative to be allocated considerable resources to because this can maintain the benefits of animal species to humans, solve environmental problems resulting from people’s activities and prevent the biodiversity from being destroyed.

 

Written by Quang Sang

Band 7.5 – (rated by ieltsanswers.com)

 

Dịch đại ý:

Có những người cho rằng số tiền lớn và sự quan tâm dành cho bảo tồn động vật hoang dã nên được phân bổ cho người dân. Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến ​​này vì những lợi thế do động vật mang lại, trách nhiệm của con người trong việc giải quyết các tác động môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học.

 

Trước hết, tôi tin rằng chúng ta nên bảo vệ động vật vì những lợi ích mà chúng mang lại cho chúng ta. Ví dụ, cừu đã cung cấp thực phẩm và quần áo cho con người trong nhiều thế kỷ, trong khi chuột được sử dụng trong thí nghiệm y khoa như tìm vắc xin chống lại các bệnh chết người như HIV. Do đó, việc chi tiền cho việc bảo tồn động vật để giữ lợi ích tiếp tục là điều đáng giá. Ngoài ra, con người có trách nhiệm giảm bớt các vấn đề môi trường do các hoạt động của họ gây ra. Điều này là do môi trường sống tự nhiên của các loài động vật hoang dã như rừng đang bị khai thác để phục vụ cho sự gia tăng dân số theo cấp số nhân, khiến nhiều loài trong số chúng đứng trên bờ vực tuyệt chủng.

 

Một điểm nữa là các loài động vật cần được bảo vệ để duy trì sự đa dạng sinh học. Điều này là do nếu không có sự đa dạng sinh học này, cả hành tinh sẽ phải hứng chịu các mối đe dọa bao gồm cả con người. Ví dụ, rừng nhiệt đới và động vật phụ thuộc vào nhau vì sự phụ thuộc lẫn nhau là cần thiết cho sự tồn tại của chúng. Những khu rừng là nơi trú ẩn cho các loài động vật và chúng tạo ra ôxy cho các loài động vật sống. Khi động vật chết chúng sẽ phân hủy và trở thành phân bón tự nhiên cho cây trồng trong rừng. Do đó, sự biến mất của các loài động vật có thể gây ra nguy cơ đối với các khu rừng mưa vốn rất quan trọng đối với sự tồn tại của con người vì chúng tạo ra oxy và ngăn chặn mối đe dọa của biến đổi khí hậu.

 

Tóm lại, tôi tin rằng bảo tồn động vật hoang dã là cấp thiết phải được phân bổ nguồn lực đáng kể vì điều này có thể duy trì lợi ích của các loài động vật đối với con người, giải quyết các vấn đề môi trường do hoạt động của con người và ngăn chặn sự đa dạng sinh học bị phá hủy.