[Writing Task 1] – Map – Nâng cấp đường vào bệnh viện thành phố (Band 7.5)

 

 

The two maps below show road access to a city hospital in 2007 and in 2010.

The two maps illustrate how a city hospital’s transport infrastructure was upgraded in the years 2007 and 2010. Overall, the changes were made to enhance people’s access to the city hospital including the construction of two new roundabouts, a bus station and parking facilities.

 

Looking at the road access to the city hospital, the intersection of City Road and Hospital Road in 2007 was removed and replaced with a roundabout in 2010. Another roundabout was constructed at the other end of Hospital Road, at the junction with Ring Road.

 

Turning to bus stations and parking facilities, the roundabouts were connected with a new bus station situated to the west of Hospital Road in 2010, this was a replacement for six bus stops on both sides of Hospital Road in 2007. In addition, there used to be a car park situated to the east of Hospital Road in 2007, which staff and members of the public could access via Ring Road. In 2010, this car park was restricted to the staff only, while people could park their cars in a new parking area constructed to the east side of Ring Road.

 

Written by Quang Sang

Band 7.5 (rated by ieltsanswers.com)

 

Dịch đại ý:

Hai bản đồ minh họa cơ sở hạ tầng giao thông của bệnh viện thành phố được nâng cấp như thế nào trong những năm 2007 và 2010. Nhìn chung, những thay đổi đã được thực hiện để tăng cường khả năng tiếp cận của người dân đến bệnh viện thành phố, bao gồm việc xây dựng hai bùng binh mới, một bến xe buýt và bãi đậu xe.

 

Nhìn vào đường vào bệnh viện thành phố, đoạn giao nhau giữa Đường Thành Phố và Đường Bệnh Viện năm 2007 đã được xóa bỏ và thay thế bằng một vòng xoay vào năm 2010. Một vòng xoay khác được xây dựng ở đầu kia của Đường Bệnh Viện, nơi giao nhau với Đường Vành Đai.

 

Chuyển sang các bến xe buýt và bãi đậu xe, bùng binh được kết nối với một bến xe buýt mới nằm ở phía Tây của Đường Bệnh viện vào năm 2010, đây là sự thay thế cho sáu điểm dừng xe buýt ở hai bên Đường Bệnh viện vào năm 2007. Ngoài ra, tại đây từng là một bãi đậu xe hơi nằm ở phía đông của Đường Bệnh viện vào năm 2007, nơi mà nhân viên và người dân có thể tiếp cận thông qua Đường Vành đai. Vào năm 2010, bãi đậu xe này chỉ dành cho nhân viên, trong khi mọi người có thể đậu xe trong một bãi đậu xe mới được xây dựng ở phía đông của Đường Vành đai.

Leave a Comment