[Writing Task 1] – Bar – Doanh số toàn cầu của game kĩ thuật số

The bar graph shows the global sales (in billions of dollars) of different types of digital games between 2000 and 2006.

 

Phân tích

– Đơn vị: billion dollars

– Danh mục: games

 

Chuẩn bị chủ ngữ

– the figure for (tên game)

– the revenue from the sales of (tên game)

 

Bố cục

1. Mở bài + tổng quan số liệu (số liệu lớn, số liệu tăng, số liệu giảm)

2. Số liệu lớn 

3. Số liệu nhỏ hơn 

 

Report

The bar graph compares the sales figures for different categories of electronic games from 2000 to 2006. Overall, handheld games were the best-selling category. In addition, the sales of mobile phone games, online games and handheld games increased, while console games saw a decrease.

 

Looking at the figure for handheld games, in 2000, its revenue stood at about 11 billion dollars. From 2000 to 2004, this figure saw a steady rise to 15 billion dollars before remaining stable over the next year. In 2006, handheld games’ sales surged to approximately 18 billion dollars.

 

Turning to the other categories, in 2000, the revenue from the sales of console games was about 6 billion dollars, while no figures were given for mobile phone games and online games. In 2006, console games witnessed a gradual drop to only 2.5 billion dollars, whereas mobile phone games and online games drastically increased to approximately 7 and 9 billion dollars, respectively.

 

Written by Quang Sang

 

Dịch đại ý:

Biểu đồ cột so sánh số liệu bán hàng của các loại trò chơi điện tử khác nhau từ năm 2000 đến năm 2006. Nhìn chung, trò chơi cầm tay là loại bán chạy nhất. Bên cạnh đó, doanh số trò chơi điện thoại di động, trò chơi trực tuyến và trò chơi cầm tay tăng lên trong khi các trò chơi trên hệ máy console lại giảm.

 

Nhìn vào con số của trò chơi cầm tay, vào năm 2000, doanh thu của nó vào khoảng 11 tỷ đô la. Từ năm 2000 đến năm 2004, con số này đã tăng đều đặn lên 15 tỷ đô la trước khi duy trì ổn định trong năm tiếp theo. Năm 2006, doanh số trò chơi cầm tay đã tăng lên khoảng 18 tỷ đô la.

 

Chuyển sang các lĩnh vực khác, vào năm 2000, doanh thu từ việc bán các trò chơi trên máy console là khoảng 6 tỷ đô la, trong khi không có con số nào được đưa ra cho các trò chơi trên điện thoại di động và trò chơi trực tuyến. Năm 2006, trò chơi console chứng kiến ​​sự sụt giảm dần dần xuống chỉ còn 2,5 tỷ đô la, trong khi trò chơi điện thoại di động và trò chơi trực tuyến tăng mạnh lên xấp xỉ 7 và 9 tỷ đô la, tương ứng.

 

Leave a Comment