[Writing Task 1] – Map – Sự thay đổi của bệnh viện Queen Mary

 

The diagrams show the changes that have taken place at Queen Mary Hospital since its construction in 1960.

The diagrams illustrate how Queen Mary Hospital has changed in the years 1960, 1980 and 2000. Overall, the main changes include the constructions of a cancer centre, a pharmacy and nursing school and a decrease in the car park’s capacity.

 

In 1960, Queen Mary Hospital was constructed close to a main road and there was a car park behind it. A shopping centre is located next to the Hospital and there was a farmland behind it. 

 

In 1980, the shopping centre was removed to make room for the constructions of a cancer centre and a pharmacy. In addition, the farmland was turned into a nursing school, while there was no change for the car park.

 

In 2000, the nursing school was removed and its area was used for the expansion of the cancer centre. The car park was separated into two distinct areas, one was used for constructing a new nursing school in half size of the previous one, the other area became a new car park with smaller capacity.

 

Written by Quang Sang

 

Dịch đại ý:

Hai bản đồ minh họa Bệnh viện Queen Mary đã thay đổi như thế nào trong những năm 1960, 1980 và 2000. Nhìn chung, những thay đổi chính bao gồm việc xây dựng trung tâm ung thư, nhà thuốc và trường điều dưỡng và giảm sức chứa của bãi đậu xe.

 

Năm 1960, Bệnh viện Queen Mary được xây dựng gần một con đường chính và có một bãi đậu xe hơi phía sau. Một trung tâm mua sắm nằm bên cạnh Bệnh viện và có một khu đất nông nghiệp phía sau nó.

 

Năm 1980, trung tâm mua sắm bị dỡ bỏ để nhường chỗ cho các công trình của trung tâm ung thư và nhà thuốc. Ngoài ra, khu đất trang trại được biến thành trường học điều dưỡng, trong khi bãi đậu xe không có gì thay đổi.

 

Năm 2000, trường điều dưỡng đã bị dỡ bỏ và khu vực của nó được sử dụng để mở rộng trung tâm ung thư. Bãi đậu xe được tách thành hai khu vực riêng biệt, một khu được sử dụng để xây dựng trường điều dưỡng mới với quy mô bằng một nửa so với khu trước đó, khu còn lại trở thành một bãi đỗ xe mới với sức chứa nhỏ hơn.

 

Leave a Comment