[Writing Task 1] – Process – Quy trình sản xuất điện bằng năng lượng nhiệt từ đại dương

 

 

The diagram shows the production of electricity using a system called Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC).

The diagram illustrates how electricity is generated by using a system called Ocean Thermal Energy Conversion. Overall, this system’s operation is making use of the temperature difference between surface seawater, which is about 29 degrees Celsius and deep seawater, which is only 5 degrees Celsius.

 

This system’s components include an evacuated evaporation chamber, a turbine and a condensing chamber. The generation of electricity starts by introducing warm seawater into the evacuated evaporation chamber. In the chamber, the warm seawater is heated by solar power to detach salt and form water vapour. Next, the water vapour is introduced through the turbine to operate it and electricity is generated. 

 

After driving the turbine, the water vapour enters the condensing chamber and condenses into pure water thanks to the cold seawater which is only 5 degrees Celsius, running around the chamber. In addition, the salt produced by this production is discharged into the ocean and the process can be repeated.

 

Written by Quang Sang

 

Dịch đại ý:

Biểu đồ minh họa cách điện được tạo ra bằng cách sử dụng một hệ thống được gọi là Chuyển đổi Năng lượng Nhiệt Đại dương. Nhìn chung, hoạt động của hệ thống này đang tận dụng sự chênh lệch nhiệt độ giữa nước biển bề mặt, khoảng 29 độ C và nước biển sâu, chỉ 5 độ C.

 

Các thành phần của hệ thống này bao gồm một buồng bay hơi sơ tán, một tuabin và một buồng ngưng tụ. Việc tạo ra điện bắt đầu bằng cách đưa nước biển ấm vào buồng bốc hơi đã được sơ tán. Trong buồng, nước biển ấm được làm nóng bằng năng lượng mặt trời để tách muối và tạo thành hơi nước. Tiếp theo, hơi nước được đưa qua tuabin để nó hoạt động và điện năng được tạo ra.

 

Sau khi dẫn động tua bin, hơi nước đi vào buồng ngưng tụ và ngưng tụ thành nước tinh khiết nhờ nước biển lạnh chỉ 5 độ C chạy quanh buồng. Ngoài ra, muối được tạo ra từ quá trình sản xuất này được thải ra đại dương và quá trình này có thể được lặp lại.

 

Leave a Comment